top of page
Pfizer_logo.png

PFİZER KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi (“Pfizer” veya “Şirket”) tarafından, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun” ve/veya “KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Pfizer tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca, kişisel verilerinizin işleme amaçları, hukuki sebebi, aktarım grupları ve Kanun kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  Pfizer işbu topladığı kişisel verilerinin gizliliğini korumak için gerekli olan teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Pfizer’in ruhsat/izin sahibi olarak sadece genel sponsorluk desteği verdiği ve sağlık kurumu/kuruluşları tarafından düzenlenen elektronik bilimsel toplantılara katılımcı/potansiyel katılımcı olmanız halinde, tarafınıza ait kişisel veriler (adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, mail adresiniz ve telefon numaranız), Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Elektronik Bilimsel Toplantı ve Elektronik Ürün Tanıtım Toplantıları Başvuru Kılavuzu (“Kılavuz”) m.5/14 uyarınca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (“Kurum”) gerekli bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla ilgili sağlık kurumu/kuruluşu tarafından Pfizer ile paylaşılmıştır. Bu kapsamda, ilgili sağlık kurumu/kuruluşu aracılığıyla elde ettiğimiz söz konusu kişisel verileriniz, Kılavuz m.5/14 uyarınca, Kurum’a gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla KVKK m.5/2 kapsamında “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla Pfizer tarafından işlenecektir. Ayrıca, yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel veri işleme amacı çerçevesinde, kişisel verileriniz KVKK m.8/2/a kapsamında Kurum başta olmak üzere, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, kişisel verileriniz, Pfizer’in global yapısı sebebiyle kullanmış olduğu global sistemler aracılığı ile veri işlemesi sebebiyle KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde Pfizer’in yurt dışında mukim grup şirketlerine (grup şirketlerine ilişkin detaylı listeyi https://selfservehosteu.pfizer.com/pfrrdownload/file/fid/44166 adresinden temin edebilirsiniz) aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz ilgili mevzuat kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla 5 (beş) yıl boyunca saklanacaktır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ve almış olduğumuz güvenlik tedbirlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.pfizer.com.tr sayfasında bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

Ayrıca, kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.pfizer.com internet sitemizin “Bize Ulaşın” sayfasından ulaşabileceğiniz Pfizer Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle noter aracılığı ile Muallim Naci Caddesi No:55 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul / Türkiye adresine ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page